מבקר המועצה

טרם מונה מבקר חדש, המבקר עבר לתפקיד גזבר המועצה